Csak miután művelni kezdtük a földet, alakulhattak ki a települések, majd később az írás, a művészet és a vallás. Így hittük eddig – ám a világ legrégebbi temploma azt sugallja: a hit teremtette a kultúrát.

Törökország déli részén újraéled a hely, ahol rálelhetünk ember voltunk kezdeteire és a kultúra gyökereire.

Seregestül érkeznek a turisták; jórészt törökök, de jönnek Európa más részeiből is. Légkondicionált luxusbuszok kecmeregnek föl a gyatrán kövezett, kanyargós úton a hegyre, a kőkapu előtt leparkolnak, ontani kezdik a turistákat. Az idegenvezetők kiabálva-hadonászva próbálnak rendet teremteni, ám a többség rájuk sem hederít. Nekiindul mindenki, fölmasírozik a hegytetőre – ott pedig hökkenten megáll, tátott szájjal bámulja a csodát.


Körgyűrűkbe rendezett termetes kőoszlopok magasodnak odafönn, több tucat van belőlük. Ez Göbekli Tepe – mintha Stonehenge távoli rokona volna, de sokkal korábban, és nem elnagyolt tömbökből, hanem mívesen faragott mészkőből épült. Domborműveiről gazellák, kígyók, rókák, skorpiók, bősz vadkanok tekintenek le a látogatókra. Tizenegy és fél ezer esztendősek ezek a kőoszlopok, hét teljes évezreddel öregebbek, mint a gízai Kheopsz-piramis. Göbekli Tepe az emberiség legelső föllelt temploma, és az első ismert építmény, amely már több és bonyolultabb holmi sárkunyhónál. Abban az időben, amikor oszlopait faragták, másutt tán nem is akadt hozzá fogható.
Az ember akkor még nomád csoportokban élt, növényt gyűjtött, vadászott. Ehhez képest szinte hihetetlen, hogy Göbekli Tepe építői 16 tonnás tömböket hasítottak ki a hegyből és juttattak több száz méterrel odébb kerék és igavonó jószág nélkül, abban az időben, amikor írni, fémet munkálni, agyagot égetni sem tudott még az ember.


A régészek javában dolgoznak Göbekli Tepe feltárásán, és közben próbálnak rájönni, mi célt szolgálhatott a templom. Az mindenesetre bizonyos, hogy ez az ősi kőegyüttes alapjaiban változtatja meg a múltunkról kialakult elképzeléseket. Húsz évvel ezelőtt még nem volt vita abban a kérdésben, hogy mikor, hol és miként ment végbe az úgynevezett neolit forradalom. Ebben a rendkívüli időszakban kezdett földművelésbe és létesítette első falvait az addig kisebb csoportokban vadászó-gyűjtögető Homo sapiens. A neolit forradalom volt az első mérföldkő az úton, amely elvezetett a fejlett gazdálkodást folytató, hatalmas épületeket emelő, milliók életét összefogó, királyok, papok tetteit írásban megörökítő birodalmakig. Az elmúlt években azonban Göbekli Tepe romjai és más leletek is arra késztették a régészeket, hogy felülvizsgálják ezt a nézetüket.

NatGeo

Az istenek bölcsője


A betegség - járható út, önmagában véve se nem jó, se nem rossz. Egyedül az érintett személytől függ, hogy mit kezd vele.

Ma már feltételezhetjük, hogy Ávilai Szent Teréz életében a szívinfarktus volt az, ami őt későbbi útjára vezette. Hildegard von Bingenről pedig tudjuk, milyen szoros összefüggés volt migrénes fejfájásai és látomásai között. Egészen biztos, hogy ez a két nagyszerű ember elfogadta azt az üzenetet, amelyet betegsége hozott a számára, és példásan átültette a saját életébe. Pontosan ez az Út a teljességhez (Betegség mint út) célja: hogy tanuljunk a saját tüneteinkből és fejlődjünk általuk.

Komoly félreértésre utal tehát, ha valaki ezzel az elmélettel és a benne rejlő filozófiával visszaélve értékítéleteket alkot másokról. Az ezoterikának semmi köze a bűnbakképzéshez.

Az, hogy az ember bűnössé válik, nem a mindennapi életben elkövetett kisebb vagy nagyobb hibák következménye, hanem egy alapvető hibáé. Az ember eredendő bűne annak következménye, hogy kilépett a paradicsomi egységből. Az ellentétek világában való létszükségképpen tele van hibákkal, és arra szolgál, hogy megtaláljuk az egységhez visszavezető utat.

Minden hiba és minden egyes kórkép a tökéletességhez hiányzó elemekre világít rá, és ezzel ad esélyt a fejlődésre.

Az úgynevezett "primitív népek" ebből a szempontból jóval előttünk járnak. Ők azt tartják,hogy a betegséggel a sors szólt bele az életünkbe, és készségesen el is fogadják ezt, gondolván, így lehetőséget kaptak arra, hogy bizonyítsanak. Számos olyan törzs van, amelyikben a leendő sámán egyenesen vágyik arra, hogy megkapja a beavatási betegséget. Ez a betegség az egyedüli dolog ugyanis, ami a tapasztalatszerzés új területeire vezetheti őt.

Egyes helyeken olyan következetesen ragaszkodnak ehhez a gondolathoz, hogy egy gyógyító csak azokat a betegségeket gyógyíthatja, amelyeket testileg és lelkileg már ő maga is átélt. Ha a gyógyítót a belső világok lélekvezetőjének tartjuk, akkor neki, akárcsak egy idegenvezetőnek, az illető vidéket már azelőtt meg kell ismernie, mielőtt odavinné a turistákat.

Ha visszaél az értelmezéssel, és arra használja fel azt, hogy vádoljon másokat, például azzal a felkiáltással: "Azért van székrekedésed, mert olyan fösvény vagy!", akkor félreismeri az összes betegség árnyék természetét.

Az árnyék az érintett személy számára a definíció értelmében tudattalan. Pontosan ezért van az, hogy az így megvádolt ember az értelmezést sem tudja elfogadni.

Ha tudná, hogy fösvény, akkor semmi oka sem lenne arra, hogy székrekedése legyen.

Senkinek sem lehet szemrehányást tenni az árnyékáért. Épp ellenkezőleg, létünknek e legnehezebb témájával kapcsolatban a lehető legóvatosabb bánásmódra van szükség.

Aki saját magát vádolja a betegségéért, az félreismeri a betegség nyújtotta fejlődési lehetőségeket.
Ezzel se jobb, se rosszabb emberré nem válunk, csak a tudásunk és felelősségtudatunk lesz nagyobb. Ha nem veszünk tudomást erről a tudásról és a vele járó felelősségről, akkor alig változik valami, marad minden a régiben.


Ha ezzel szemben vállaljuk a felelősséget a saját sorsunkért, akkor a betegség eséllyé válik számunkra, és lehetővé teszi, hogy válaszolhassunk mindarra, amire a saját mintánk utal.
Az eljárás mindazonáltal egyáltalán nem nehéz. A testünk szintjén mindannyian tudjuk értelmezni a bajunkat. Mindenki oda tud bökni a mutatóujjával arra a helyre, amelyik panaszokat okoz neki.

Nem mások betegségeinek, hanem a sajátunknak az értelmezése jelenti a tulajdonképpeni esélyt. Ezt viszont megnehezíti az az általános jelenség, hogy az ember meglehetősen vak, ha önmagára néz.
Míg mások szemében a szálkát is világosan felismerjük, szívesen elnézzük a magunkéban lévő gerendát.

Ha a barátainkról és az ismerőseinkről van szó, akkor azt találjuk, hogy a tünetek értelmezése tökéletesen jellemző.

Ha viszont a saját tünetünkről van szó, sokszor egy nagy "de" kerül a mondat elejére. Hirtelen csődöt mond az, ami a partnerünk vagy az anyósunk-apósunk esetében olyan meggyőzően működött.

A betegségek értelmezése nem más, mint az árnyékkal végzett munka, és ezért gyakran kellemetlen.

Ezért az a legegyszerűbb, ha mások betegségein tanulunk meg értelmezni, és az így szerzett tapasztalatainkat saját magunkra is alkalmazzuk. Csak akkor válik értelmes és eredményt hozó tudássá ez az elmélet, ha képesek vagyunk megtenni ezt a nehéz lépést.

Igen csekély a veszélye annak, hogy például a gyomorfekélyt a közvetlenül küszöbönálló megvilágosodás jeleként értelmezzük. A test gondoskodik róla, hogy észrevegyük, itt most nagyon is jelenvaló, komoly tanulási feladatról van szó.

A testnek mint az anyagi világ kifejeződésének a legalacsonyabb a rezgési frekvenciája, a lelki síké közepes, a szellemié pedig a legmagasabb. Következésképp ahhoz, hogy azt, ami a legalsó rezgési szinten mint testi tünet csapott le ránk, a lelki síkra emeljük, energiára van szükség. Még ennél is több energia kell ahhoz, hogy az adott téma a szellemi síkra kerüljön. Ezt az energiát a kórképek értelmezése során tudatossággal és a témával való elmélyült foglalkozással kell előteremtenünk.

A betegség keletkezésének a fentiekkel ellentétes irányú folyamatában ezt az energiát megtakarítjuk. Ha olyan téma közeledik felénk, amellyel nem akarunk szembesülni, és ezért hagyjuk, hogy a szellemiből lesüllyedjen a lelki tartományba, majd onnan még lejjebb, a testünkbe, akkor tudatossági energiát takarítunk meg. Mindaz, amit nem akarunk a tudatunkba beengedni, és amiről úgy hisszük, ha nem veszünk róla tudomást, azzal meg is szüntettük, a szó eredeti értelmében a másik oldalra vagy C. C. Jung meghatározásával élve az árnyékba kerül.

Az árnyék következésképp mindazt tartalmazza, amit nem akartunk tudomásul venni és elfogadni, inkább megpróbálunk elnézni felette. Hiszen homlokegyenest szemben áll azzal az énnel, mely csupa olyasmiből épül fel, amit szívesen elfogadunk a sajátunknak, és amivel azonosítjuk magunkat.
Mivel azonban árnyékunk az egészségünk szempontjából szükséges részünket alkotja, csak akkor válhatunk minden szempontból egészségessé, ha integráljuk ezt az árnyékot.

A betegségtünetek az árnyék olyan megnyilvánulásai, amelyek a lélek mélyéből bukkannak a testi sík (világ) felszínére. Így már könnyen hozzáférhetőek, és remek útmutatóként szolgálhatnak a tökéletesség felé vezető úton.

A gyomorfekély konkrét példája a tüneteltolás (vagy a tünetváltás) jelenségét is segít megérteni, bármelyik irányba próbálkozzunk is a dologgal. A tüneteltolás fogalmát a hagyományos orvoslás és a hagyományos pszichológia alkotta meg. Kiderült ugyanis, hogy az "elterapizált", azaz megszüntetett tünetek egy másik helyen újra előbukkannak. A testre figyelő hagyományos orvoslás felfogásában a tüneteltolás természetesen a testben zajlik. Cinikusan azt is mondhatnánk, hogy a tünetek szervről szervre, a betegek pedig "szakembertől szakemberig" vándorolnak.

Aki ideges gyomorpanaszokkal keresi fel az orvost, általában pszichofarmakonokat kap. Ezek a gyógyszerek az úgynevezett pszichovegetatív kapcsolatok felbontását idézik elő, azaz kémiai úton blokkolják a gyomor vegetatív idegei és a psziché (lélek) közötti kapcsolatot. Abban hátráltatják tehát a gyomrot, hogy a pszichével együtt reagáljon.

A hagyományos orvoslás következő lépése az, hogy sebészeti úton szünteti meg a psziché és a vegetatívum közötti kapcsolatot.

Ami már nincs, az nem is fájhat. Ez pedig igazán rövid távú logika, hiszen az ily módon lekicsinyített gyomor számos más emésztési problémát fog okozni. Ezekkel a lépésekkel kizárólag a testet veszik célba. A tünetet a testi és ezzel a horizontális (vízszintes) síkon tologatják ide-oda.

Ennek az lenne az alternatívája, hogy vertikális (függőleges) irányba toljuk el a tünetet: a testi síkról a lelki és végül a szellemi síkra.

Ehhez azonban, energiára van szükség, amelyet magának az érintett személynek kell szolgáltatnia. Az orvos itt csupán a katalizátor szerepét töltheti be.

Tudatos elkötelezettséggel képesek lehetünk arra, hogy megnézzük, milyen lelki gyökerei vannak a gyomorfekélynek. Mi az, ami nyomást gyakorol a gyomorra, mi az a megemészthetetlen valami, amit lenyeltünk?

A megfelelő kutatás során kirajzolódnak az érzelmileg hangsúlyos témák hátterében meghúzódó tudatossági minták, és ha felfedeztük, fel is dolgozhatjuk őket. A függőleges irányú tüneteltolódásnak megvan az az előnye, hogy a tünetek nem terjednek tovább, hanem ellenkezőleg, megoldhatóvá válnak.

Bármilyen fontos is az anyag, mindig a tartalom mögött a helye.

Ha a testünk küld fájdalmas figyelmeztető jeleket, akkor sok embernek az az első dolga, hogy tablettákkal elnyomja őket anélkül, hogy megkeresné a mélyebben fekvő okokat.

pl:

Tegyük fel, hogy egy ismerősünktől megkérdezzük, milyen volt az új darab, amelyet a színházban látott, és erre ő így válaszol: "A színpad nyolc méter hosszú, négy méter széles és két méter magas volt. Tizennégy színész játszott a darabban, nyolc nő és hat férfi. A jelmezeket nyolcvanhat méter lenből és negyvenöt méter selyemből varrták, a színpadot harmincöt reflektorral világították meg..." - és így tovább. A válasszal alighanem elégedetlenek lennénk.

Ezzel szemben, ha az orvos egy alapos kivizsgálás után ugyanilyen tény- és adatmennyiséget mond el a testünkről, azt igen nagyra értékeljük. Pedig ez az orvos ugyanúgy elakadt a formális dolgoknál, mint ismerősünk a színházban. Csak akkor érzi úgy a beteg, hogy valamelyest felvilágosították, ha az összes vizsgálati eredményt és leletet felolvasva így szól hozzá az orvos: "és ezt az egészet tüdőgyulladásnak nevezzük". Ezzel a szakértő értelmezte az adatokat és a leleteket, és máris jelentéssel telt meg a mondanivalója az érintett személy számára.

A mi elméletünk még tovább megy egy lépéssel.

Mit jelent valójában a tüdőgyulladás?

A baj megjelenési helye jelzi az érintett síkot. A tüdő a gázcsere szerve, ezenkívül a tüdő segítségével kommunikálunk, mivel a hangszálat a kilélegzett levegő rezegteti meg. Mindannyian ugyanazt a levegőt lélegezzük be, így a tüdőnkön keresztül vagyunk kapcsolatban egymással.

Nincs még egy olyan szervi funkció, amely mindkét síkon ennyire egyenértékűen hozzáférhető lenne. A tüdő mint szerv tehát az adott problematika síkja, és ha róla van szó, akkor a kapcsolatok, illetve a kommunikáció témája az, amivel foglalkoznunk kell.

De még lehetnének további kérdéseink, és folytathatnánk az értelmezést is: Miért éppen velem történik ez, miért éppen most, és miért éppen ez sújt rám? Miben gátol, és mire kényszerít ez engem?

A hagyományos medicina látószöge beszűkül a testre, és ami a gyógyításnak ezt a szintjét illeti, itt gyakran valóban csodálatos teljesítményekre képes. A lélek gondozását azonban a pszichológiára hagyja, a szellemmel pedig már régóta csak a teológia törődik.

A visszavonulás a jelentés síkjáról nemcsak a hagyományos orvoslásra, hanem a legtöbb természetgyógyászati eljárásra is jellemző. Ezek sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint általában gondolják, ugyanis mindkettő ugyanazon a mechanisztikus világszemléleten nyugszik. Mindkettő a múltban keresi az okokat, és abban verseng egymással, hogy kitalálja meg az alapvetőbbeket és ki tünteti el leghatékonyabban a tüneteket.

Homeopátia

A homeopátia világszerte a hagyományos orvoslással és a jelenlegi természetgyógyászattal is szöges ellentétben áll. Ez a világszemlélet a valóban alternatív orvoslás szellemi alapját adja.

Elméletünkkel mi is ennek a világszemléletnek vagyunk az elkötelezettjei. Itt nem arról van szó, hogy egy tünet ellen küzdünk éppen a tünet ellenszerével. Ehelyett szövetkezünk a tünettel, és hozzá hasonló alternatívákkal végül is támogatjuk azt a kísérletet, hogy felvillantson egy addig hiányzó elvet a beteg életében.

Eredetileg az orvostudomány is mélyen ebben a gondolkodásmódban gyökerezett.
A homeopátiás orvoslás látásmódjában és cselekedeteiben is a kezdetektől fogva ezt a gondolatmenetet követi, egészen a gyógyszerek előállításáig.

Olyan mérgekből, mint az arzén vagy a Lachesis, a homeopátia orvosságot készít, mégpedig úgy, hogy hígításokkal fokozatosan megszabadítja őket az anyagszerűségüktől. Ez az úgynevezett potenciálás nem is hígítás, hanem összerázás, illetve dinamizálás, mint ahogy ezt a homeopátia hangsúlyozza is.

Emellett az ősanyag vagy őstinktúra minden hígítási lépéssel egytizedére vagy egyszázad részére csökken, és mintájuk minden hígítási lépéssel átmegy a hordozóanyagra.

Ez az információ pedig a szellemi tartományba tartozik, mert legyőzte az alacsonyabb rezgésű anyagi síkot. Testi mivoltától megszabadítva és egy magasabb síkra átemelve igazi gyógyírként hathat. Olyan információt ad a betegnek, amely hiányzott belőle, és így egészségesebbé teszi őt.

Az információ saját természeténél fogva magasabb rezgési szinten van, mint a testi probléma. Ha sikerül visszahozni a problematikát erre a magasabb szintre, a méreg ajándékká válik. Az árnyéknak a tünetegyüttesben való megnyilvánulása az árnyék megvilágosításához vezet, és a betegség az önismerés útjává válik.

A hagyományos orvoslást az ok-okozati összefüggésekről alkotott elmélete gátolja abban, hogy megértse a betegségek tartalmát, illetve üzenetét.

A természettudományokhoz hasonlóan abból indul ki, hogy mindennek megvan a múltban fellelhető oka. Azt tartja feladatának, hogy ezt az okot megtalálja és megküzdjön vele. Az a feltűnő ebben az ok-okozati koncepcióban, hogy rendkívül korlátozó jellegű.

Természetesen más irányban is kereshetnénk, és tetszés szerinti ideig folytathatnánk a további kérdezősködést.

Miért fáztam meg? "Mert két nappal ezelőtt belélegeztem a kórokozót." Így hangozhatna a hagyományos orvoslás számára elfogadható válasz.

Na de miért tudtak megtámadni ezek a kórokozók? "Mert az immunrendszerem legyengült." Ám itt is tovább kérdezhetünk:

Miért gyengült le az immunrendszerem? Olykor a válasz az öröklésre hivatkozik a következő mottóval: "Mert ezt az immunrendszert örököltem a szüleimtől."

Ám miért éppen ilyen immunrendszert kaptam a szüleimtől? A felelet most már előkeríti a nagyszülőket is, akik szintén a szüleiktől örököltek stb. Végül aztán Ádámnál és Évánál és annál a kérdésnél landolunk, hogy:

"Miért kaptak az első emberek ilyen immunrendszert útravalóul?"

Könyvajánló

A lélek nyelve: a betegség
A kórképek értelmezése és a betegség adta esély
Rüdiger Dahlke

Ruediger Dahlke a spirituális pszichoszomatika egyik legjelentősebb európai képviselője. Ezt az alapművét hazánkban is már tízezrek olvasták - és tanultak belőle. A könyv célja az, segítségével ismerje fel az olvasó annak szükségességét, hogy betegsége tüneteit saját maga is értelmezze, így megtalálva a háttérben meghúzódó lelki okokat. A legrettegettebb betegségek, a sclerosis multiplex, az epilepszia, a Parkinson-kór és az Alzheimer-kór mögött is kezeletlen, feldolgozatlan lelki sérülések rejtőznek, és ezeket felismerve, meggyógyítva lehetne kezelni, megelőzni, enyhíteni magát a betegséget. De szó esik a könyvben a pajzsmirigy zavarairól, a gerincoszloppal és az ízületekkel kapcsolatos problémákról, a pikkelysömörről és a prosztatapanaszokról, a herpeszfertőzésekről, és azokról a látszólag banális ügyekről, mint a korpásodás, a lábgomba és a szemölcs. Szakember és laikus, egészséges és beteg ember egyaránt haszonnal tudja forgatni, akár gyógyítani akarja, akár megelőzni a bajt.

Bevezetés a betegség értelmezésének filozófiájába

A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete 
2015. Március 3.

Sheldan Nidle által (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)
10 Ik, 0 Ceh, 11 Ik

Dratzo! Olyan hírekkel jövünk, amiket már régóta várunk, hogy elmondhassunk nektek! A kézbesítési menetrend megkezdésének energiái végre itt vannak. Az eljárás elérése némi isteni időt vett igénybe. Földi szövetségeseink biztosak benne, hogy az összes kézbesítési program újra megindítható. Az ehhez szükséges rendszerek rendben működnek, és egy új nemzetközi bankrendszer áll rá készen, hogy láthatóvá váljon a kézbesítések megtörténése. Így készen áll az első szükséges lépése a régi rend félreseprésének. A többi is készen áll véghezvinni feladatait, mely ezek sorához csatlakozik. A birodalmatok egy hatalmas átalakulásba kezd. A jólétetek ezért rövidesen elér benneteket. Ezek a vagyoni változások gyorsan megteremtik azokat a kondíciókat, amik az új kormányzás eljöveteléhez kellenek. Cserébe ez végül lehetővé teszi a létezésünk hivatalos felfedését. Mindezek a különféle tettek végre egy a teljes tudatosság felé tartó sokkal gyorsabb pályára helyeznek át benneteket. A sötét összeesküvés sok késleltető taktikájából elég, és felettébb boldogok vagyunk, hogy az undorító terveik végetérését látjuk. Az évezredes rabszolgaságotokból való felszabadulásotok tekintetében, egy új vízválasztóhoz közeledtek!

Ez az új szabadság olyan új kinyilatkoztatások sora felé hajt titeket, melyek gyorsan átalakítják világotokat. A globális valutarendszeretek hatalmas újraindítását az új pénzügyi rendszernek kell felügyelnie. El kell tűnjön az a mérhetetlen adósság, amin ez a világ sodródott. Valójában a ti általatok ismert adósság át fog alakulni. Egy globális fordulópont ki fog bocsátani egy nagy energiát, ami új találmányokkal lát el benneteket az orvosságok, a tudomány, és az utazás terén. Ezek az eszközök lehetővé teszik a különféle társadalmaitok számára, hogy felülmúlják a betegségeket, hogy újra feltaláljanak tudományokat, és a világotok legtávolabbi részeire való könnyű utazást! Nagy jólétnek fogtok örvendeni, és csodálatos tanításokat fogtok kapni a Felemelkedett Mestereitektől! Ez a tömeges oktatás eltávolít benneteket azoktól a hazugságoktól, amik jelenleg világotokat "tarkítják". Arra fogjátok használni ezt a bölcsességet, hogy új észlelések skálájához jussatok eredeteteket illetően, és megtudjátok, hogy az összeesküvés hogyan manipulálta birodalmatokat az idők során. Mindez az új tudás, valójában jól fog szolgálni benneteket. Akkor már csak a landolásunk van hátra, és Gaia felszíni birodalmának az évezredes károsodástól való helyreállítása.


Amit kollektíven véghez kell vinnetek, az átalakítja azt a világot, ahol éltek. Mindenütt a bolygó felszínén, nyilvánvaló jelei vannak a Gaia felszínével kapcsolatos helytelen bánásmódnak. Ahogy az új technológia sorban elérkezik, át kell hangolnotok a társadalmatok működéséről szóló koncepcióitokat. A gyártást és a gazdálkodást fokozatosan mérsékelni kell, és a városaitok működésének egy hatalmas átrendezése is létfontosságúvá válik. A vagyon újra-szétosztása egy új definíciót állít fel arról, hogy kik vagytok, és hogyan álltok kölcsönhatásban Gaia-val. A Gaia vizeiben, földjein, és atmoszférájában található szennyezést meg kell tisztítani. Új szemlélettel kell tekintenetek arra amit esztek, és ahogyan éltek. Az új kormányzás el fog látni benneteket egy nagyszerű tervvel ezekre. Ez a terv igazából igényli a hozzászólásaitokat és javaslataitokat. Mindegyikőtök belső bölcsességet birtokol, amit ki kell teljes mértékben fejezzetek. Ez a nagy információcsere valódi párbeszéddel szolgál, mely egy olyan tervet képes valóra váltani, ami számításba veszi az összes lehetséges problémát, és könnyedén meg is oldja azt. Ebből erednek azok a tettek, amik megmutatják, hogy milyen nagyot nőttetek.

Amikor megérkezünk, egy olyan globális társadalmat szeretnénk látni, ami felvállalja a növekedéssel és átalakulással kapcsolatos felelősségeit. Egy ilyen társadalom valóban dinamikus, és még több belső vizsgálatra képes. Régen azelőtt, az őseitek egy olyan lendületes csoport voltak, mely felvértezte magát azokkal az erőkkel, amik az ősi Atlantisz idején léteztek. Ez az energia az, ami egy felettébb eredeti és kreatív galaktikus társadalmat fog teremteni. Ezt az energiát elsőként az Atlantisziak, majd az Anunnaki és a kijelölt kegyeltjeik elfojtották. Energiák egy új készlete képes véghez vinni azt amit az Atlantisziak leállítottak. Egy felettébb rezonáló nép vagytok, akik a manipulált társadalmaitok ósdi "szokásainak" a csapdájában rekedtek. Ezek a "valóságok" át lesznek alakítva, és visszatértek azokhoz a módszerekhez, amiket jelenleg lehetetlennek láttok. Az a vágyunk, hogy ragadjátok meg ezt az új szabadságot, és tereljétek azt egy olyan irányba, ami segít a bolygónak, a környezeteteknek, és önmagatoknak. Így álljatok készen megnyitni szíveteket és elméteket olyan dolgok számára is, amik jelenleg "szokatlannak" tűnhetnek számotokra. Valójában itt van egy új világ!

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Jó hírekkel érkezünk drága Szívek! Társaink szándékoznak megkezdeni azon tételek kézbesítését, melyek bőségetek előállításához kellenek. Ezek a programok egy új és adósságmentes módszert fognak felállítani ezen jóléti és humanitárius alapok eljuttatására. Ezt a rendszert arra tervezték, hogy könnyen elkapja azokat, akik illegálisan, tisztára mosott, vagy piszkos pénzeket kívánnak keresztüljuttatni. Ez az új rendszer véget vet a sötét Összeesküvés rendszere által teremtett úttorlasznak. Sok más dolog is bevezetésre kerül, ami lehetővé tesz egy új fordulópontot mindenki számára. Az a szándékunk, hogy új, aranyhátterű pénzeket adjunk nektek. Ezek hamar felválthatók lesznek egy olyan rendszerrel, ami szinte lehetetlenné tesz bármilyen adóssághalmozást. A kulcs a bőség és az öröm felé haladás! Különféle technológiák is készen állnak a bevezetésre, melyek véget vetnek a pénznek. Ez a pénz-nélküli társadalom hangsúlyozni fogja a replikátor elterjedését.

Ezek a technológiák meg fognak szabadítani titeket az adósrabszolgaság különböző formáitól, mely most uralkodik ezen a világon. A legnagyobb teszt az emberiség számára az, hogy megtanulja, hogy az univerzum bőséges formában ellát titeket azzal amire szükségetek van. Megvan mindenünk egyszerre, vagy másként, miközben egy olyan társadalomban élünk, amiben a legtöbben szegények, és napi szinten azt hiszik, hogy a bőség lehetetlen. Ez a hiedelem most véget ér. Készen álltok megismerni a bőséget. Számos formája van, de amire igazából szükség van, az egy egyszerű pozitív hit abban, hogy a bőség megadatik nektek, a születésetektől fogva, előjogotokként. Valójában a Mennyország naponta megkérdezi belső énetektől, hogy milyen fajta bőséget véltek lehetségesnek. Ezért legyetek pozitívak, és mélyrehatóan kérjétek azt, hogy a mennyei univerzum eleget tehessen kéréseteknek. Etért létfontosságú, hogy elhagyjatok minden elképzelést a szűkölködésről és az érdemtelenségről. Megérdemlitek a bőséget és egy olyan életet, ahol támogatva vagytok, és ahol segítitek egymást.

És továbbra is azt mondjuk, hogy csodás Lények vagytok, akik érdemesek az összes csodára, és arra fordítsátok a figyelmeteket, amire vágyok. Hasonlóképpen el kell juttassátok ezt az energiát másokhoz is. Gaia legfőképp a figyelmeteket és támogatásotokat igényli. Azt kérjük tőletek, hogy terjesszétek ki a nagy Szereteteteket egymásra. Használjátok fel ezt az időt arra, hogy elszánjátok magatokat, hogy segítitek Gaia-t és támogatjátok egymást. Ez a vagyongyarapodás ideje lesz számotokra. Használjátok ezt a vagyont fel arra, hogy segítsétek ezt a világot, egymást, és önmagatokat. Ahogy a sötétség halványul, örvendezzetek, és mélyen belül tudjátok, hogy mit vár a Mennyország tőletek. Ez természetesen az isteni szolgálat - egyszerű, önzetlen tettek. Isteni példákat tudunk idézni, de most nem szükséges. Legyetek örömben, és élvezzétek ezt az időt, és ezeket a bámulatos lehetőségeket. Akkor elterjeszthetitek saját Fényetek hatalmas hálózatát, mely összekapcsolódik a többiekével! Ezért ez az idő az üdvözítő valóság kezdete! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Ma folytattuk üzenetünket! Induljon ez a különleges idő úgy, hogy megtölt benneteket különleges áldásaival! Legyen ez az idő az, amikor kiléptek a stresszből és a frusztrációból, és átalakítjátok azt végtelen örömmé és hatalmas sikerré! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Földi Mennyország

Sheldan Nidle - Üzenet a Galaktikus Föderációtól - 2015.03.03.


Az epilepszia okai. Számos tényező lehet az oka a kialakulásának, de leggyakrabban neurológiai problémáról van szó:

• A neurológiai működés rendellenessége
• Hibás neurotranszmitterek
• Gyakori fejsérülés
• Stroke
• Genetikai rendellenesség
• Agytumor
• Alzheimer-kór
• Súlyos alkoholizmus
• Szívroham
• Agyhártyagyulladás
• Vírusos agyvelőgyulladás
• Neurocysticercosis – parazitafertőzés az agyban
• Magzat kori oxigénhiány
• Súlyos alultápláltság terhesség alatt

Az epilepszia ma már nem egy ismeretlen betegség, ami kezelhetetlen. Megfékezhető, és a beteg alanya normális életet is élhet. Ha van epilepsziás ismerőse, segítse őt az alábbi tanácsokkal, mert enyhíthetik a beteg fájdalmait, szenvedését, és nem fogja azt érezni, hogy beteg.

A lista rendkívül baljósnak hangzik és félelmet kelt a betegség irányába. Az orvosok, kutatók azonban nap, mint nap egyre inkább kiismerik ezt a betegséget, mely bátorságot ad szenvedő alanyainak. A mai orvostudomány és eszközei segítségével szabályozni lehet számos típusát az epilepsziának, hogy az ember normális életet élhessen.

Az epilepszia típusok közös tünetei

A különféle epilepszia típusok máshogy hatnak az emberekre, hiszen minden betegség és minden ember különbözik egymástól. A tünetek lehetnek alig észrevehetők vagy heves, hirtelen kialakuló jelek is. Mindenféle típusa orvosi kezelést és folyamatos segítséget igényel. Jelei:

• Gyenge éberség
• Bambán nézés
• Rohamok
• Hirtelen hangulatváltozás
• Hirtelen különös érzés (hirtelen szag vagy bizsergő érzés)

Ezek a tünetek a roham közben jelentkeznek, majd a végén eltűnnek. Az a személy, aki ebben a betegségben szenved, akár rövid időn belül újra átélheti a tüneteket, de az is előfordul, hogy évekkel később jelentkeznek újra.


Segítsen otthon az epilepszián

Az epilepszia olyan kóros állapot, amely folyamatos orvosi kezeléseket és megfigyelést igényel. Ennek ellenére otthon is lehet segítséget kérni egy olyan valakitől, aki közel áll Önhöz. Az otthoni praktikák nyilván valóan nem mulasztják el a betegséget, de alkalmazásukkal sokat lehet rajta javítani.

Magnéziumban gazdag ételek fogyasztása

Kutatások bizonyították, hogy erős magnéziumhiány is kiválthatja az epilepsziás rohamokat. Ennek érdekében biztosítsa a beteg számára a magnéziumban gazdag ételek fogyasztását. Ilyen ételek például a mandula, kesudió és a spenót. győződjön meg róla, hogy az alkalmazott diéta elemei legyenek magnéziumban gazdagok. Az ételek fogyasztása erősítheti az orvos által felírt magnéziumszintet növelő gyógyszer hatását.

Fokhagyma

A legtöbb háztartásban megtalálható, ráadásul gyógyító hatása van. Ahhoz, hogy otthon kezelhessük az epilepsziát, szükségünk lesz a fokhagyma mellett vízre és tejre. Vegyünk azonos mennyiségű vizet és tejet, és adjunk hozzá 3-4 gerezd összezúzott fokhagymát. Forralja fel a keveréket és mindennap igyon meg belőle egy pohárral. A víz és a tej őrzi a szervezet hidratáltságát, míg a fokhagyma javítja az idegrendszer működését.

Kókusztej

Úgy érzi, ha egy fárasztó nap után kókusztejet iszik, felfrissül tőle? Ennek az oka, hogy tele van ásványi anyagokkal, elektrolitekkel és vízzel. Ez a három összetevő segíti a neuronok működését, fenntartja az idegrendszer egészségét és biztosítja a megfelelő agyműködést.

Tej

Az embernek eszébe sem jut, hogy a tej is szerepelhet ezen a listán. Mindenki tudja, hogy a tej gazdag kalciumban és jótékony hatással van a csontokra. Azonban azt kevesen tudják, hogy a kalcium az agynak is jót tesz. A mindennapos tejbevitel biztosítja az agy számára az elegendő ásványi anyag tartalmát. Ráadásul, a tej víztartalma hidratáltan tartja a bőrt. Ne habozzon, építse ne az étrendjébe a napi 1-2 pohár tej fogyasztását.

Epsom só

Közismert, hogy a magnézium-szulfát jótékony hatással van az idegekre. Ez egy olyan természetben megtalálható só, amely magnéziumban és kénben gazdag. Ezek segítik a kalcium gyorsabban történő beépülését a szervezetbe. A magnézium önmagában segít fenntartani a megfelelő idegi működést, csökkenti a stresszt, eltávolítja a mérgeket. Tegyen egy kanálnyi Epson sót egy pohár vízbe, és fogyassza naponta.

Kamillatea

Antioxidáns és tisztító tulajdonságokkal bír. természetes nyugtatóként jó hatással van az idegekre. Ha úgy érzi, jön egy roham (sokak szerint fejfájás és szorongás előzik meg), kortyolgasson el gyorsan egy kamillateát. Forraljon fel kevés vízben egy kamillás tea filtert, és hagyja benne 15 percig. Fontos tudnia, hogy a teának erősnek kell lennie. Kortyolgatva azonnal képes hatni az idegekre.

Bakopa levél

Évszázadokon keresztül használták az ajurvédikus kezelések során. Hatékony gyógyír az epilepsziára. Erős egészségre gyakorolt hatásáról ismert, miszerint fokozza a memóriát, a koncentrációt és kezeli az epilepsziát. Javítja az idegek egészségét, védi az idegsejteket a sérülésektől és sakkban tartja a rohamot.

Omega-3 zsírsavak

Ez az esszenciális zsírsavak egy csoportja, amely elősegíti az általános jó egészséget. Csökkenti a koleszterint és az artériák elzáródását, javítják az idegek és az agy egészséges működését. Omega-3 zsírsavakban gazdag étel például a hal és a dió. A rohamok megakadályozása érdekében építse be ezeket étrendjébe. Ezek az ételek is létfontosságú ásványi anyagokat tartalmaznak, melyek fontosak a neurotikus rendszer megfelelő működésében.

Indiai egres

Az indiai egres vagy amla C-vitaminban gazdag gyümölcs. Emellett antioxidánsokban és ásványi anyagokban is bővelkedik. Igyon meg éhgyomorra egy pohár egres levet és enyhülnek az epilepsziás tünetek, illetve a rohamok kialakulását kifejezetten meggátolja.

Szezámolaj

Kevésbé ismert, hogy a szezámolaj, mint masszázskellék, enyhíti az epilepszia tüneteit. Melegítsen fel egy kis szezám olajat és tenyerével masszírozza át a talpait. Ha a masszázst lefekvés előtt végzi, nyugodtan tud majd pihenni.

Bazsalikom

A jól ismert gyógynövényt legtöbbször a konyhában használjuk. Azonban számos betegség kezelésére fel lehet használni. Azok az epilepsziás betegek, akik közvetlenül fogyasszák vagy a bazsalikomlevelet vagy a belőle készült italt, észreveszik nyugtató hatását. Emellett, méregteleníti is a szervezetet.

Ghee vaj (tehéntejből készült vaj)

Ez a vajfajta extra tápanyagforrást jelent, ha a szervezet legyengült állapotba kerül. Koncentrált tápanyagtartalma segít az epilepszián. Nem csak a betegséget gyógyítja, hanem enyhíti a vele járó fejfájást, és egészséges zsírsavjai jót tesznek a szervezetnek.

Méregtelenítés

A szervezet méregtelenítése nem csak az egészségre, hanem az epilepsziára is jó hatással van. Sokszor az epilepsziát neurotoxinok okozzák, amelyek egészségtelen táplálkozás és rossz életmód miatt jönnek létre. A méregtelenítés eltünteti a felgyülemlett káros lerakódásokat és megtisztítja a testet. Számos epilepsziás beteg érezte már a jótékony hatást.

Illóolajok

Az illóolajok természetes nyugtató szerek. Olyan olajok, mint a levendula, az ylang-ylang, és a kamilla, akár mindennapos használattal is, fenntartják az idegek egészségét és csökkentik a stresszt, szorongást.

Jóga

A jóga világszerte ismert és jótékony hatásai elfogadottak. Akár az epilepsziát is gyógyíthatja. Oktató segítségével végezzen jógagyakorlatokat, amelyek az agyra és az idegekre jó hatással vannak.

Hagyma

Készítsen hagymából és vízből keveréket. Naponta egy pohárral igyon belőle 2 hónapon keresztül, és a betegséggel járó tüneteken javulás lesz észrevehető.

Édesgyökér

Az édesgyökérnek sokkal több jótékony hatása van, mint az köztudott. Zúzzon össze néhány édesgyökeret és adjon hozzá 1 evőkanál mézet. Fogyassza napi rendszerességgel, és epilepsziája javulni fog. figyelem! Terhesség alatt ne fogyassza, mert koraszülést okozhat!

Önmegtartóztatás

Azok az emberek, akik küzdenek az epilepsziával, fontos, hogy betartsák a szigorú, sok zsírt és fűszert nélkülöző diétát. Győződjön meg arról, hogy diétája kevés lisztet és finomított cukrot tartalmazzon. Korlátozza az alkoholfogyasztást és a dohányzást. Az egészséges életmód alapfeltétele az önkontroll, ezért ha szeretne egészséges lenni és sokáig élni, tartsa be a szabályokat. Ha nem teszi, csakis Ön veszíthet!

Az epilepsziás személyre nem úgy kell tekinteni, mint egy időzített bombára, ami bármikor robbanhat. Sok figyelemre és gondoskodásra van szükségük, és vigyázniuk kell magukra a tünetmentes időszakokban. Fontos, hogy a beteg és a segítő is maradjon türelmes, és a segítőnek oda kell figyelnie arra, hogy a betegséget kiváltó okok mennyisége lecsökkenjen, amennyire lehet. Ez azért nehéz, mert mindenkinél mások a kiváltó okok. Van, akinél a hirtelen stressz, van, akinél a hangos zene, van, akinél a nagy hőmérsékletingadozás vált ki egy-egy rohamot.

Próbálják figyelemmel kísérni, mi történik a roham előtt, mi lehet az ok. Ha ez megvan, könnyebb rá felkészülni és kordában tartani.

Az epilepszia nagyon komoly betegség, de egy kis odafigyeléssel könnyen lehet irányítani. Kövesse pontosan az orvosa utasításait, és ha otthoni tanácsot szeretne kipróbálni a fentiek közül, arról is feltétlenül tájékoztassa. Ne hagyja ki a gyógyszer adagokat, tartsa formában testét és ügyeljen a rohamot kiváltó hatásokra, elemekre.

Dr. Tihanyi László

18 tanács az epilepszia tüneti csökkentésére


Különböző embereknél különböző tényezők, például gyógyszerek, fóbiák, vegyi anyagok válthatnak ki pánikrohamokat. Fontos, hogy ezeket a rohamokat megfelelően ismerjék fel, és a beteg hatásos kezelést kapjon.

Nehéz diagnosztizálás

Mivel a pánikrohamok néhány tünete hasonló a szívinfarktuséhoz, könnyű félrediagnosztizálni. A pánikrohamok kezelése történhet gyógyszerekkel, pszichoterápiával és különböző önsegítő módszerekkel.

Mi történik, amikor valakinek pánikrohama van?

A pánikroham olyan időszak, amely során az egyénben rejtőző, mélyen szunnyadó félelmek sok más tünettel együtt jelentkeznek, például hányingerrel, halálfélelemmel, zavartsággal, kétségbeeséssel stb.

Mi jellemzi a pánikrohamokat?

A pánikroham néhány másodperctől hosszú órákon át tarthat. Bármilyen korú és nemű ember szenvedhet tőle. Mivel a roham jellegzetességei átfedést mutatnak a szívinfarktussal, az érintettek gyakran tévesen azt hiszik, szívinfarktusuk van.


A pánikrohamok okai:

A pánikrohamoknak számos oka lehet, például öröklődés, fóbiák, gyógyszerek és bizonyos vegyi anyagok, mint amilyen a koffein és az alkohol. A különböző okokra itt találhatja meg a magyarázatot:

1. Öröklődés: az ilyen betegségek szülőről gyermekre öröklődhetnek. A különbözőtanulmányok kimutatták, hogy ha egy ikerpár egyik tagjánál pánikbetegség fejlődik ki, annak az esélye, hogy a másikuk is megkapja, harminc százalékról nyolcvan százalékra nő. Ha a szülőkre jellemző, hogy szükségtelenül aggodalmaskodnak, akaratlanul is átadhatják gyermekeiknek a pánikbetegséget.

2. Fóbiák: annál is kialakulhat pánikbetegség, aki fél vagy fóbiája van bizonyos állatoktól, helyektől vagy emberektől. Ha egy ilyen egyénnél kiváltó ok jelenik meg, pánikroham léphet fel.

3. Gyógyszerek: ha valakit bizonyos antibiotikumokkal, például Ritalinnal, fluoroquinolonokkal stb. kezelnek, a gyógyszerek mellékhatásaként kialakulhat nála a pánikbetegség. Egyes antidepresszánsok, mint amilyenek a szelektív szerotoninvisszavétel-gátlók (SSRI-k) a használat kezdetén szintén okozhatnak szorongást.

4. Helyzeti: bizonyos helyzetek szintén kiválthatnak pánikrohamot. Például, ha valakiretteg az irodájától vagy iskolájától, pánikroham léphet fel nála, ha oda kell mennie.

5. Vegyi anyagok: az olyan vegyi anyagok, mint a koffein, az amfetamin, az alkohol stb., szintén okozhatnak pánikbetegséget.

Hogyan kezeljük a pánikrohamokat?

A pánikrohamok kezelésére számos módszer létezik, köztük a pszichoterápia, gyógyszerek és olyan önsegítő módszerek, mint a papírzacskó visszalégzés. A pszichoterápia során szakértő pszichoterapeuta foglalkozik a beteggel. A gyógyszerezés különféle gyógyszerek alkalmazását jelenti, például antidepresszánsok (SSRI-k, monoamino-oxidáz-gátlók) és szorongáscsökkentő gyógyszerek, mint a benzodiazepinek.

DormeoKönyvajánló

Szorongás, fóbiák, pánik
Hogyan legyünk úrrá félelmünkön? Életkontrollprogram lépésről lépésre
Renau Z. Peurifoy
Reneau Z. Peurifoy önsegítő programja a napjainkban oly gyakori szorongásos zavarok, agorafóbia, pánikzavar gyógyítását tűzte ki célul: feltárja a betegség okait, és új készségeket, viselkedésmintákat tanít, melyek a gyakorlás során rögzülnek, és a betegek magatartásának természetes, önműködő részévé válnak. A szerző hosszú évekig gyűjtött tanári tapasztalatait, terapeuta-tudását, valamint a pszichológia számos különböző elméletének és módszertanának elemeit ötvözte ebben a könyvében. Abból indult ki, hogy önmagában kevés az eszmék és áramlatok, ideák általános színtű megértése: ahhoz, hogy viselkedésünket, rossz reakcióinkat, negatív gondolatainkat megváltoztassuk, új készségekre lesz szükségünk. A kötet "leckéiben" minden olvasó megtalálja azokat a gyakorlatokat, ajánlott tevékenységeket, melyek segítenek a régi, rossz mechanizmus legyőzésében.


Mit kell tudni a pánikrohamokról?


A harmónia törvénye gondoskodik arról, hogy a különféle hatásokat kiegyenlítse, és ezáltal a harmónia mindig megmaradjon, vagy legalábbis gyorsan visszaálljon.

Az evolúció törvénye azt jelenti, hogy minden állandó változásban van.

Az egész univerzumban nincs tehát két dolog, lény vagy jelenség, amely tökéletesen azonos volna.

Minden egyszeri és egyedülálló, ez a pillanat is, amely még eddig soha nem volt, és ezután már soha nem lesz.

SZELLEMI TÖRVÉNYEK

5. A harmónia és az evolúció törvénye

A harmónia törvénye

Ez a rendkívül fontos törvény gondoskodik arról, hogy a különféle hatásokat kiegyenlítse,és ezáltal a harmónia mindig megmaradjon, vagy legalábbis gyorsan visszaálljon. Ebből vezethető le az összes többi szellemi törvény - valamennyi benne foglaltatik. A harmónia törvénye arról is gondoskodik, hogy a szellemi törvények különféle hatásai végül ismét harmóniához vezessenek.

„Az egyik feltételezi a másikat”: ahol sok a fény, ott sok az árnyék is, vagy: aki elvesz, attól elvétetik, és aki ad, annak adatik. Itt is különbséget kell tehát tenni aközött, hogy adok-e avagy kapok!

Ez a törvény láthatóan az egész teremtést áthatja, éppúgy megmutatkozik a nappalok és éjszakák váltakozásában, mint az inga kilengésében. Neki köszönhető, hogy minden szélsőséges érték csak egy bizonyos pontig tartható, mígnem fellép a reakció, mely kiegyenlíti és visszaállítja a harmóniát.

A harmónia törvénye nemcsak a természetben mutatkozik meg, hanem mindennapi életünkben is, mindabban, ami velünk történik: társkapcsolatunkban, munkánk során, betegségben és szenvedésben éppúgy, mint az egészségben és a boldogságban. Valahányszor az ember önhatalmúlag megzavarja a harmóniát, ez a törvény haladéktalanul kiegyenlít. Ha tiszteletben tartjuk magunkat, és jól érezzük magunkat a bőrünkben, megtettük az első lépést a harmónia felé.

Polinézia püspökei a következő parancsban fogalmazták meg a harmónia törvényét: „Ne bánts meg senkit és semmit, ne zavard meg mások harmóniáját, mert ők is te vagy.”

Ez természetesen azt is jelenti, hogy az ember önmagát se bántsa meg, ne tegyen szemrehányást magának, vagy ne legyen bűntudata, de azt is jelenti, hogy az igazságot se sértsük meg a legcsekélyebb becstelenséggel sem. Meg kell tehát szabadulni minden önérdekű makacsságtól, önfejűségtől, amellyel újra meg újra megzavarhatjuk a teremtés harmóniáját.

Fel kell ismernem, valójában ki vagyok: egy mindent átfogó tudat individualizált része, amely azáltal, hogy él, részévé válik a teremtés szimfóniájának.


Az evolúció törvénye

Az evolúció törvénye azt jelenti, hogy minden állandó változásban van. Pantha rei, mondják a görögök, azaz minden folyik. A természetben és az egész kozmoszban uralkodó rend örökös fejlődésre, egy felsőbb létre utal. Az egész univerzumban nincs tehát két dolog, lény vagy jelenség, amely tökéletesen azonos volna. Minden egyszeri és egyedülálló, ez a pillanat is, amely még eddig soha nem volt, és ezután már soha nem lesz. Az egész teremtés egy örök premier.

Az evolúció törvénye magában foglalja a változékonyság elvét. Semmi nem maradhat úgy, ahogy most van. Semmit nem ragadhatok meg, nem tarthatok meg, mert minden, ami elkezdődik, az véget is ér. Már a kezdet magában foglalja a véget, amely egyidejűleg valami újnak a kezdete, ami ugyancsak véget fog érni, hogy ismét valami újnak adjon életet, és ez így megy a végtelenségig. Ennek a megállapításnak ugyanis az ellenkezője is igaz: ha minden véget ér, ami valaha kezdődött, akkor az, aminek nincs kezdete, vége sincs: az egyetlen erőnek, az életnek, a létnek!

Az örök létezés, bár állandó változásban van, sem nem csökken, sem nem növekszik - van. Változtatja formáját, kifejeződését, és mégis állandó. Minden, ami van, az „Egyből” jött létre, és az „Egy” mindenben benne van. Minden része az egynek, és mégis egy egész.

Kurt Tepperwein: A szellemi törvények

Könyvajánló

A szellemi törvények
Felismerni, megérteni, alkalmazni tudni
Kurt Tepperwein

Tepperwein neve nem ismeretlen a magyar olvasók előtt. A hipnózis magasiskolája című könyvét tízezrek olvasták. Abban a könyvében a hipnózis szerepét vizsgálta meg abból a szempontból, mi a módszer lényege, hogyan segítheti elő a lélek gyógyulását. Jelen könyve a sorstörvényekkel foglalkozik, melyekről különféle kultúrák filozófusai és mesterei sokat írtak. Gyakorlatias és anyagias korunk embere azonban elfelejtkezett arról, hogy a mindenség egészét meghatározó belső rendnek, a szellemi törvényeknek ő is alá van vetve. Frusztrációjának, lelki megbetegedésének gyakorta oka, hogy más ritmusban, más módon akar élni, mint amilyent ezek az örök törvények megszabnak. Tepperwein könyvét szinte tankönyvnek tekinthetjük, amely segít felismerni, megérteni és alkalmazni a szellemi törvényeket. Segít túljutni a hagyomány és az éppen aktuális morál korlátain, hogy olyan új igazságokat fedezhessünk fel, amelyek problémáink megoldásához talán addig nem is sejtett lehetőségeket kínálnak.

Szellemi törvények - A harmónia és az evolúció törvénye

A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete
2015. Február 24.

Sheldan Nidle által (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)
3 Men, 13 Zac, 11 Ik

Selamat Balik! Jó híreket hozunk! Tovább folyik a sötétség durva befolyásának elerőtlenítése. A Fény arra szolgáló imákkal és isteni tettekkel nagyon közel áll ahhoz, hogy lebontsa az Anunnaki által még évezredekkel ezelőtt elhelyezett utolsó akadályt. Ezen isteni tettek sok tőkét felszabadítanak, és lehetővé teszik azok jótékony szétosztását. Az Agarthaiak birtokában van speciális kántálások és kinyilvánítások hangkulcsa, ami pontosan erre a célra irányul. Ezek a tettek csak akkor hajthatók végre, amikor a megfelelő isteni időpont itt van előttünk. Ez a különleges pillanat most van. Így a Mennyország ellátott minket instrukciókkal arról, hogy mikor és hogyan énekeljük be ezeket a himnuszokat. Gaia elérkezik utazásán ahhoz a ponthoz, amikor az ilyen titokzatos eszközök sikeresen alkalmazhatók. Összekötőink ezért épp azokkal dolgoznak, akik a Fényhez tartozva régóta ki lettek választva ennek a felettébb szent feladatnak a végrehajtására. Ez az idő valóban különleges, és minden szükséges kántálás megkezdődött. A Mennyország kiválasztott küldöttei szolgáltatják ezeket az isteni szavakat. A tetteik újraindítják ennek a valóságnak a mátrixait, és lehetővé teszik sok esemény számára, hogy elfordítsák ezt a valóságot a szabadságotok és a nagy jólétetek megvalósulása felé.

Ebben az új környezetben, először is találkoznotok kell Agarthai unokatestvéreitekkel. A nagy elválasztottság, mely 25.000 évvel ezelőtt Lemúria pusztulásakor kezdődött, hivatalosan véget ér. Tanulni fogtok őseitekről, és képesek lesztek meglátni, hogy valójában különleges idegenek vagytok, akik Gaia felszíni világába érkeztek. Amint megismeritek az új geográfiát, a Gaia-ról szóló gondolataitok új irányt vesznek. Az észlelésetekben ezen bekövetkező változások egy felettébb kedvező idő lesz számunkra ahhoz, hogy megjelenjünk előttetek. Lényegében átéltetek egy teljes nagy évet, és most ezzel a bölcsességgel kezetekben, készen álltok egy újat kezdeni. A NESARA csak azon eszközök közül az egyik, amik a teljes tudatosságú valóságotok felé mozdítanak benneteket. Gaia arra fogja használni a Kristálykamrátokban történő helyreállításotok közben zajló időt, hogy újraegyesítse az ő felszíni és belső világának valóságait. Ez az újraegyesítés visszaállítja a felszínét, hogy olyanná alakuljon át, ahol flóra és fauna együttesen létezik. A primitív nyitott légkör világa olyanra lesz módosítva, ahol a két mennybolt ismét működésbe lép.


Képzelhetitek, hogy ez a valóság új felelősségek sokaságával érkezik. Csatlakozni fogtok a Belső Földi unokatestvéreitekhez, és új kormányzást teremtetek. Ez a modell fog elterjedni az egész naprendszerben, amint összehozzátok új csillagnemzeteteket. Ez az új csillagnemzet azt a mandátumot kapta a Mennyországtól, hogy segítse a korábbi Ancharásoknak valóra váltani azon vágyukat, hogy teljes tudatosságú Fénylényekké váljanak. Továbbá ezen isteni küldetés részeként, segíteni fogtok nekik számos csillagnemzetük megújításában. Ez a küldetés végül olyan küldetéssé alakul, amiben sikeresen segítetek ezen szerveződés kezdeti céljainak beteljesítésében, hogy elhozzák a békét és egyesítsék ezt a nagy galaxist. Ez a nagyszerű küldetés segíteni fog csillagnemzeteteket felettébb megbecsült csillagnemzetté formálni. Mindazonáltal, az is a küldetésetek, hogy még több galaxist összehozzatok. Jelenleg több mint 10.000 közeli galaxis az, ami egy nagy uniót képez egymással. A mi közös küldetésünk a béke és a Fény terjesztése a fizikaiságon keresztül. Csatlakozunk másokhoz, hogy kibontakoztassuk a Teremtő (a Nagy Teremtő Erő) isteni tervét.

Ahogy az első megvalósuló változási időbe léptek, mindig álljatok készen az új tudásra és bölcsességre. Tartsátok észben, hogy régen amikor korlátozott tudatosságba kényszerültetek, be lettetek csapva és manipulálva, elsőként az Atlantisziak, majd az Anunnaki által. Szükségetek van az igazságra, ahogy előkészültök egy új valóságra. Ez a galaxis terjedelmes, és számotokra hatalmas kiterjedésű. Ennek ellenére birtokol egy isteni rendet, amit meg kell ismernetek. Mi mind tudjuk ezt, és őszintén szeretnénk kifejteni nektek valódi származásotokat és történelmeteket. Amint teljes tudatosságúak vagytok, azt javasoljuk tanulmányozzátok a sok Akasha feljegyzéseteket, és végül képesek lesztek teljesen képben lenni azzal, hogy hol is álltok ebben a csodálatos teremtésben. Ez a bölcsesség, azzal együtt amit a sok tapasztalatotokból szereztetek, hozzáadódott "Megértések Könyvének" a ti saját személyes változatához. Használjátok ezt a megszerzett bölcsességet arra, hogy vezessenek benneteket, és készen álljatok együttműködni másokkal, hogy kreatívan megoldjatok bármilyen problémát, ami felmerülhet csillagnemzetetekben. Valójában egy felettébb csodás új élet küszöbén álltok!

Sok Áldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Sok csodás esemény készül valóra válni! Társaink felettébb boldogok azon események végett, melyek végre készek megtörténni. A sötétség régóta büszkélkedik azon képességével, hogy visszatartja különféle kézbesítéseinket. Ez valójában az utolsó dolog, melyet hűséges kegyeltjei folytathatnak. Ennek a késleltetésnek vége szakad, ahogy a Fény megszerzi a szükséges dokumentumokat ezen vergődés befejezéséhez. Mostantól azon különféle projektek, melyek régóta hiányában vannak kellő összegeknek, most hamarosan megfelelő módon beindulhatnak. Ez a helyzet a jólétalapokkal is. Végbement egy sor kezdeti kézbesítés. Mindazonáltal segítőink leállásra kényszerültek, de rövidesen ez a komplikált eljárás újra megindulhat. Ennek az eljárásnak a végrehajtásával azt tervezik, hogy lecserélik a jelenlegi kormányzást, és lehetővé teszik számotokra, hogy véget érjen a hosszas történelmeteken átívelő világszinttű adósrabszolgaság. Ez az eljárás nem csak jólétet hoz számotokra, hanem véget vet a diszkrimináló és tisztességtelen adóztatásnak is.

Az a legfontosabb jelenleg, hogy ezeket a pénzügyi erőforrásokat arra használjátok, hogy véghez vigyétek álmaitokat, és ezt a birodalmat egy jobb élőhellyé változtassátok. Sok mindent kell tenni. Szándékunkban áll arra felhasználni közelgő tanításainkat, hogy ne csak növeljük a tudást, hanem sok betekintést is adjunk nektek abba, hogyan lenne a legjobb feljavítani az életeteket. A legfontosabb dolog az, hogy jobban megértsétek hogyan kerültetek ide, és hogy kollektíven hogyan készítsétek fel magatokat egy új valóságra. Ez a birodalom valójában sötét, mely most kezd fényleni. Minden nap minden másodpercében a Mennyország az áldásait küldi nektek. Használjátok ezen áldások és kinyilvánítások sokaságát fel arra, hogy javítsátok a tennivalóitok előrelátását. Legyetek inspiráltak a másokkal való munkában, és még magasabb szinten tudjatok Szeretettel és Isten-adta felelősséggel teli kommunikációt teremteni. Használjátok fel ezen cél átérzését arra, hogy nagy terveket szőjetek ennek a világnak a jóra változtatására.

Régen ezelőtt, távoli földről érkeztünk, hogy segítsük ezt a planetáris rendszert, és szeretetteli módon kellő általános gondnoksággal szolgáljunk ezen világ számára. Áldjuk közös tapasztalatainkat, és bölcsességként vesszük, melyet úgy kell felhasználnunk, hogy ezt a földet valódi paradicsommá tegyük. Közel álltok ahhoz, hogy olyan képességeitek legyenek, melyek a mi képességeinket tükrözik. Mi vezetünk titeket, és a bölcsesség áldásában vezetünk el finoman egy új birodalomba. Csak azért választottak minket erre a feladatra, mert számtalan életet éltünk. Ezek az életek juttattak lépésről lépésre el minket oda, amivé végül váltunk. A ti mennyei vezetőitek is hasonlóképpen most lépkedtetnek benneteket egy szent irányba. Segítjük őket, és olyan programokat vezettünk be, amik valóra váltják ezen új birodalom alapjait. Ezért azt kérjük, hogy állandóan tekintsetek magatokba, és ezt a képet használjátok fel arra, hogy az álmaitokhoz vezető úton tartsátok magatokat. Emlékezzetek, a Szeretetet és a Fény mindaz ami van! Helleluja! Halleluja! Halleluja!

Ma továbbra is biztosítottunk benneteket arról, hogy jó hírek közelednek! Hamarosan a birodalmatok megváltozik. Addig is az gyakran ugyanannak a régi birodalomnak tűnhet. Úgyhogy maradjatok pozitívak, és összpontosítottak még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nincs új semmi. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Földi Mennyország

Sheldan Nidle - Üzenet a Galaktikus Föderációtól - 2015.02.24.


Napjaink felkapott kifejezése lett az asszertivitás, amit legjobban önérvényesítés képességére lehet fordítani, konfliktushelyzetek esetén jön elő vagy marad épp el ez a képesség.

Az asszertivitás azt jelenti, hogy tisztában vagyunk jogainkkal és kiállunk mellettük, de szem előtt tartjuk mások érdekeit, érzéseit is, és ennek ismeretében kommunikálunk, reagáljuk le az eseményeket. Milyen kulcs-kompetenciák kellenek ehhez?

Leginkább öntudatos ember, aki képes megvédeni magát, tudja, hogy hol vannak a határai, nem engedi, hogy bárki átlépje azokat. Nagy adag empátia is kell hozzá, hogy megértő maradjon a másik eltérő gondolkodása, nézete, megnyilvánulásával szemben. Fejlett stressz-kezelő, aki irányítja az indulatait, érzelmeit, nem engedi, hogy a lila-ködben kontrollálhatatlanná váljanak tettei is szavai. Mindenképp figyel másokra, de közben magára is, nem fér bele, hogy elnyomják, hogy feláldozza magát, hogy sérelmei miatt bizonytalanná váljon és sérüljön az önértékelése! Nagyon fontos érzelmeink kifejezése, érdekeink képviselete, értékeink bemutatása, a stressz és harag kontrollálása.

Az önérvényesítő, vagy más szóval a kellő határozottságú és öntudatú emberre az jellemző, hogy környezetével összhangban igyekszik elérni céljait. Van önbizalma, határozott, szemkontaktust tart, erőt nem alkalmaz, együttműködő.

Komoly tréningeken oktatják az asszertív kommunikációt, ugyanis ez nem velünk született képesség, aki gyakran kerül konfliktushelyzetekbe, ráadásul gyakorta nem is tudja azokat irányítani, elszenvedője, kiszámíthatatlan végkifejletre semmilyen ráhatása nincs, annak célszerű ezt a képességét fejleszteni.

Lehet úgy érvényesülni, hogy megegyezünk, kompromisszumot kötünk?

Természetesen. Sokszor csak így lehet. Aki folyamatosan csak arra figyel, hogy neki mi a jó, az ő világképébe mi fér bele, észre sem veszi, hogy elviselhetetlenül önzővé válik, elmaradnak mellőle az emberek. Az egész egy kölcsönös tiszteletre épül, hiszen tiszteletet adni és kapni egyaránt tudni kell.


Mit jelent az önérvényesítés a szerelemben?

Az a személy, aki képes az önérvényesítésre, jelentősen nő az önértékelése, kevésbé befelé forduló, csökken benne a szorongás, jobban kezeli a stressz helyzeteket, ha pedig mindez sikerül, kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb életet élhet. A legtöbb párkapcsolatban ott kezdődnek a problémák, amikor a konfliktusaikat nem tudatosan próbálják rendezni, hanem lendületből, indulatból. Egy önérvényesítő ember mindig "én üzeneteket" küld, egyes szám, első személyben, hogy a másiknak egyértelmű legyen, hogy nem támad a társa, csak az érzéseit fogalmazza meg. Az önérvényesítés semmiképpen sem jelenti, hogy elnyomjuk a másikat, hiszen az már az agresszív magatartás része. A "neked kellett volna" vagy a "te sosem" kezdetű mondatok elvárásokra, vádaskodásokra épülnek, a másik automatikusan bezárkózik vagy támadásba lendül.

Hogyan érvényesüljünk a párkapcsolatban?

Az önérvényesítő magatartás valahol középen van a behódoló illetve az agresszív magatartásforma között. Nagyfokú éberség kell, hogy legyen szemünk, fülünk, hogy mikor is kell bármiféle érdekünket érvényesíteni. Vannak helyzetek, pillanatok, amelyek egy sor körülmény miatt teljesen reménytelen vállalkozás, de ezen túl szinte mindig asszertív kommunikációt kell folytatnunk. Hogyan? Mindenképp próbáljuk kontrollálni az érzéseinket, ne kezdjünk azonnal üvölteni vagy ne is sírjuk el magunkat az első hangos szónál. Rengeteg harag vagy frusztráció gyülemlik fel bennünk, ezért célszerű higgadtan megközelíteni a problémát. Kellő távolságot csak úgy tudunk tartani, hogy nem sodródunk bele, mély lélegzetet veszünk, folyamatosan szem előtt tartjuk, hogy hova akarunk eljutni és e szerint megyünk bele a beszélgetésbe. A konfliktus kezelése nem rossz, nem vitatkozást jelent, szükségszerű belemenni, hogy oldjuk a feszültséget, inkább egy megvitatásnak kellene, hogy legyen.

Sok nő választja azt az utat, hogy gyorsabban szabadul, ha önérvényesítés helyett teljesen behódol és mindent ráhagy az időközben elnyomóvá vált társának. Lehet választani ezt az utat is, látszólag megőrizzük a nyugalmat, elkerüljük a vitákat, de a mélyben semmit sem oldunk meg. Ezek a nők rákos daganatokat, komoly gyomorbántalmakat, folyamatos migréneket "gyártanak" önmaguknak, a lelkünk szorongásai mindig fizikai tünetekben nyilvánulnak meg. Utólag, amikor pedig már "megérkezik" a betegség, valahogy el is felejtődik, hogy ki miatt történt meg. Mindenki úgy él, ahogy tud, de fontos tudni, hogy semmi sem kötelező, nincsenek szabályok, ha nem sikerül az önérvényesítés, legyen rá tudatosságunk, hogy változtathatunk rajta és megteremthetünk magunknak olyan világot, amely közelebb visz a boldogsághoz.

Bagdy Emőke: "Lehet-e erőszakmentes az önérvényesítés?"Mit jelent az önérvényesítés egy munkahelyen?

Az önérvényesítés egyik legfontosabb területe a munkahelyünk. Mindig tudatában kell lennünk a munkaadó és munkavállaló jogaival, kötelességeivel, de ezen túl számtalan út van az önérvényesítésre. Fontos, hogy megtaláljuk a módot, hogy véleményünket elmondhassuk, ne tartsuk magunkban, mert azzal önmagunknak ártunk. Figyeljünk arra, hogyan nyilatkozunk másokról, mennyire könnyen vádaskodunk, hibáztatunk-e valaki mást. Fontos, hogy érzékeljük, hogy agresszívek vagy passzívak vagyunk, vannak-e konstruktív javaslataink, amelyeken keresztül képviselhetjük önmagunkat, érdekeinket, céljainkat.

A kollegákkal, főnökünkkel szemben hogyan érvényesülhetünk?

Itt is fontos az "én üzenet", beszéljünk egyes szám első személyben, hogy mások tudhassák, az ez a mi véleményünk. Fontos, hogy tudjunk nemet mondani. Csak azért, hogy megfeleljünk, nem szabad elvállalni egy újabb feladatot. Érdemes mindig nyíltnak és őszintének lenni, ha elmondjuk, hogy sajnos most nem tudjuk megcsinálni, és még ha szükséges egy rövid magyarázattal kiegészítjük, hogy miért nem - egész biztosan jól jövünk ki a helyzetből.

Nem árt tudni, hogy mit is akarunk pontosan mondani, gyakoroljuk el, mielőtt kimondjuk. Koncentráljunk arra, hogy hova akarunk eljutni a mondandónkkal. Sosem szabad felemelni a hangunkat, ne is sírjuk el magunkat. Lassú, mély lélegzés, összpontosítás, újra és újra emlékeztessük magunkat a beszélgetés során a célunkra, végig nyugodt hangon beszéljünk. Figyeljük a főnök vagy kolléga személyes terére, ne lépjünk bele az aurájába, semmiképp se érintsük meg, figyeljük, hogy a másik meddig érzi komfortosnak a távolságot.

Mindezek mellett a testbeszéd is legalább olyan fontos. Ha kihúzzuk magunkat, egyenes tartással állunk, van folyamatos szemkontaktus, az arcunk is pozitív, nem vágunk grimaszokat, sokkal inkább semleges kifejezést veszünk fel, nem tördeljük a kezünket vagy csavargatjuk a hajunkat és nem gesztikulálunk túl intenzíven, akkor segítjük önmagunkat, hogy érdekeinket érvényesíteni tudjuk.

Mikor ne akarjuk érvényesíteni akaratunkat?

Szerintem mindig akarjuk érvényesíteni az akaratunkat, csak legyünk elég bölcsek. Ha az éppen aktuális pillanat azt mutatja, hogy a másik fel (akár a társunk, akár a főnökünk) nincs olyan érzelmi állapotban, hogy méltó partner legyen, akkor napoljuk el a kérdést, ne akarjuk ott, azonnal megoldani. Igyekezzünk tompítani a feszültséget, őrizzük meg a nyugalmunkat, ha úgy érezzük, hogy belesodródunk és átvesszük a másik agresszivitását, rövid úton zárjuk le a témát.

Az asszertív kommunikáció képessége egész életünkön át fontos és meghatározó. Nem megy azonnal, elsajátítása időt vesz igénybe, érdemes kis lépésekben gyakorolni. Tükör előtt, önmagunkban megvitatni, barátaink visszajelzését, kritikáját kérni egy-egy lepróbálás után, kis téttel bíró ügyekben tesztelni a határainkat és megszerzett tudásunkat. egészen addig, amíg teljes nyugalommal bármikor el tudjuk mondani érzéseinket, hangot adni ellenvéleményünknek, nem tetszésünknek, képviselni tudjuk érdekeinket, úgy, hogy a másiknak is jó legyen. Aki képessé válik erre, jobban kezeli a konfliktusait, nem éli meg stressznek, élvezi, hogy irányítja rendszereit, így egészségesebb marad, nem mérgezi a sejtjeit, tehát tovább él. Megéri!

Vénuszok

Könyvajánló

Ne hagyd magad!
Az önérvényesítés művészete
Peter Lauster

„Ezzel a könyvvel az a szándékom, hogy feltárjam, milyen károsak a magától értetődően elfogadott "életszabályok”. Ezért foglalkozom az úgynevezett „elhárító mechanizmussal”, amelyek a felületes félelemleküzdést szolgálják, és az élethazugságok kialakulását ösztönzik.

A cím, Ne hagyd magad!, annak a mottója, hogy lássuk át a kívülről jövő elnyomó befolyásokat, munkahelyünkön éppúgy, mint magánéletünkben, s hogy saját énünket ne veszítsük el. Legyen bátorságunk önmagunkhoz, legyen erőnk, hogy védekezzünk a hamis „sugalmazások” ellen, legyen erőnk, hogy individuumként hitet tegyünk saját magunk és saját érzéseink mellett.

Aki viszont azt hiszi, hogy a könyvből tippeket és javaslatokat kap ahhoz, hogyan nyomhat el és szedhet rá másokat, az csalatkozik, mert erről itt semmit sem talál. Számomra nem a hatalom gyakorlása a fontos és érdekes, hanem a védekezés „mások” hatalmi befolyása ellen, amely az ember saját lelki szabadságának kibontakozását akadályozza. 

Az elhárító mechanizmusokat, az élethazugságokat és a pszichoszomatikus tüneteket annak figyelmeztető jeleként kell értelmeznünk, hogy az ember belebetegedett az életfeltételeibe. Ezek nem olyan hibák és fogyatékosságok, amelyekért minden egyes ember maga felelős, és amelyeket a megbetegedett ember rovására lehetne írni, hanem a társadalmi struktúra hibái. Kit vonjunk felelősségre társadalmi struktúránkért? Azokat, akik hasznot húznak abból, hogy ilyenek a munka- és életfeltételek. És ezek közé tartozunk mi magunk is megbetegedésünk ellenére (lásd az elhárító mechanizmusok és az élethazugságok előnyeit), mindaddig, amíg nem változtatunk magatartásunkon, és nem küzdünk aktívan az újfajta életfeltételekért."

Önérvényesítés a hétköznapokban


A történelem kezdete óta az emberek rituálékat teremtettek, mellyel örömüket és bánatukat jelezték, illetve a világ körforgását és rejtélyeit tisztelték. Az idők során minden kultúrában az ősök iránti tisztelettől a zarándoklatig a szertartások misztikummal töltötték meg a közösségek, családok és egyének életét. A rituálék, a vallás eszközei, melyek világszerte lehetővé teszik az emberek számára, hogy emberi és spirituális igényeiket ötvözzék. A mai nyugati világban már eltűntek ezek a fontos szertartások? Tartson velünk egy világ körüli, misztikus útra, hogy felfedezze a történelmi szokásokat, valamint azt, ezek hogyan gazdagították az egyes kultúrákat.


Legendák nyomában - Szent rítusok és szertartások


Voltál már úgy, hogy „lefárasztottak” társaságban? Érezted már úgy, hogy nem szívesen beszélgetsz valakivel, mert utána erőtlennek érezted magad? Kapaszkodj meg. Lehet, hogy energiavámpírral találkoztál.

Néhány ember a puszta jelenlétével képes arra, hogy elszívja a környezetében lévők energiáját. Nem ritka, hogy baráti viszonyban is állnak az erről mit sem sejtő, ennélfogva tehetetlen „áldozataikkal”, akik egyértelműen tapasztalják magukon az energiaelszívás jeleit: a letaglózó fáradtságot. Tipikus tünetek: általános kimerültség, motiváció- és energiahiány, kóros soványság, sápadt arcbőr és általános gyengeségérzet.

Az áldozatok többnyire az egyébként is könnyen befolyásolható emberek közül kerülnek ki. Ha erős személyiséget képes „lerabolni”, akkor különösen erős energiavámpírral van dolgunk. Ilyenek is vannak. Amikor az energiaelszívás akaratlanul megy végbe – lelki parazitákról van szó. Azokban az esetekben, amikor a hatás előre eltervelt, energiavámpírról beszélünk.

A domináns fél, az energiavámpír mindig megakadályozza, hogy áldozata védekezzék. Noha az energiavámpírok egy része normális, jóhiszemű ember. Sokan nem is gondolják magukról, hogy képesek környezetük energiáját elszívni. Talán egyszer-egyszer számukra is gyanús lehet, hogy némelyek igyekeznek elkerülni őket. Érthetetlenül, hiszen ők maguk kedves, udvarias, figyelmes embereknek tudják magukat. Csak éppen fárasztó velük beszélgetni. Mert energiarablók.


Valójában boldogtalan emberek, akik áldozataik energiájával, annak megcsapolásával töltődnek fel. Gyakran elég elválasztani egymástól az energiavámpírt és szenvedő alanyát, máris látványos lehet a siker.

Az energia elszívása bármely olyan szituációban megfigyelhető, amikor több ember van jelen. Lehet szó családi összejövetelről vagy egy véletlenszerűen összezárt közösségről (autóbusz, metró, mozi). Nem ritkán férj-feleség, anya és gyermeke egymás vámpírja és áldozata. Az emberek három kategóriába sorolhatók: energiaadók, semlegesek és energia(f)elvevők.

Minden olyan személy energiavámpírnak minősül, aki folyamatosan megköveteli, hogy időt és figyelmet fordítsanak rá. Különösen akkor, ha a vele töltött idő után kimerültnek érzi magát a másik fél. Az emberek közötti kommunikáció jó esetben folyamatos energiacsere, amitől mindketten feltöltődnek, de legalábbis nem merülnek „le”, mint egy laposelem. Ilyenkor szívesen vagyunk szeretteink, barátaink körében.

Védem a lelkem

Nemcsak az energiavámpíroktól, más asztrális támadástól is megvédenek a következő technikák.

Erősítsd aurádat, legfőbb védelmi pajzsodat! A nagyvárosok sajnos elveszik energiáidat: a természetben azonban hamar újból feltöltődsz. Tartózkodj minél többet friss levegőn, táplálkozz egészségesen és mozogj sokat. Figyelj belső éned hangjaira.

Végezz „ragyogó gömb” gyakorlatot!

- Állj fel, lélegezz mélyeket. Képzelj egy gömböt a fejed fölé, ami ibolyaszínű sugarakat áraszt a testedet körülölelő kúp formára. A gömb fehér és pulzál.

- Gondolatban figyeld a gömböt, amint egyre fényesebb lesz, ahogy fehéren izzik. Fehérsége ellenére mégis violaszín kúpot von a tested köré. A fehér gömb a belső éned.

- Képzeld el, hogy a gömb ragyogó, fehér pászmákat indít el magából, amelyek ezüstös szikrákkal elegyednek a testedet körülvevő violaszín kúpfelületen.

- Meditálj ezen a képen öt percig. Amint a kép elhalványul, aurádnak az energia mezeje erős, stabil és védelmező lesz.Könyvajánló

Energiavámpírok
A lelki önvédelem alapvető technikái
Dr. Bruce Goldberg

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, amiért egy olyan tapasztalt és művelt metafizikus, mint Dr. Bruce Goldberg - az Előző ételek, jövendő ételek szerzője - úgy döntött, könyvet ír a lelki önvédelemről. Dr. Goldberg nyíltan és őszintén beszél az energiavámpírokról, a megszállottakról, a lelki támadások témájáról; fejezetről fejezetre haladva fejti ki a tökéletes védekezés technikáit. Könyve minden információt tartalmaz, amelyet tudnunk kell, hogy megvédhessük magunkat a lelki támadások ellen.

Kik azok az energiavámpírok?

loading...